Het begint bij de buurt!

Blog 3

Hoe belangrijk is het dat een buurt goed functioneert? En hoe definiëren we dan het woord goed? Laten we wel wezen, een buurt is meer dan een verzameling huizen met hier en daar wat groen. Een buurt vormt de levensader voor de mensen die er wonen. Een buurt bepaalt mede of je lekker in je vel zit. Kun je met je buren overweg? Is er groen om tot rust te komen? Is er ruimte voor kinderen om te spelen? Kun je veilig over straat? Wordt er rekening met je gehouden?  Blijft de vraag: “wat is nu goed?” Dat zal voor elke bewoner anders zijn; een gepensioneerde stelt andere eisen aan een buurt dan een student. De woonbehoefte is mede afhankelijk van de levensfase waarin iemand zit. Wat wel voor iedereen geldt: plezierig wonen komt je gezondheid ten goede.

 

VERGROTEN WOONPLEZIER

Een gemeente kan voorwaarden scheppen voor een zo groot mogelijk woongenot. Voor een gemeente is het van belang om een buurt zo in te richten dat dit zorgt voor zo groot mogelijk woonplezier. Elke buurt heeft zijn eigen dynamiek. Het is dus zaak te onderzoeken waar buurtbewoners behoefte aan hebben.

Daarvoor is het van belang om informatie te verzamelen over hoe buurtbewoners de sociale betrokkenheid, voorzieningen en inrichting van de openbare ruimte in de buurt(en) ervaren. De uitkomsten hiervan kunnen worden omgezet in adviezen per buurt waar op in te zetten bij het opstellen van beleid.

Dus wat is goed en wil je behouden en waar is een impuls nodig door bijv. bouwprojecten, inrichting openbare ruimte, voorzieningen, inzet welzijnsorganisaties.

 

BUURTBELEID OP MAAT

Een gemeente kan inspelen op de verschillende buurtbehoeftes. Hoe dan? Een vereiste is dat alle buurten in kaart zijn gebracht; gezinssamenstelling, woonbehoeftes, leeftijd, voorzieningen. Na een inventarisatie per buurt, kan jaarlijks een screening met een korte vragenlijst plaatsvinden. Jaarlijks kan een ander onderwerp aan de orde komen. Als de basisgegevens bekend zijn, kan een verdiepingsslag worden gemaakt. Het bijhouden van buurtgegevens heeft verschillende voordelen voor een gemeente. Bij het uitvoeren van groot onderhoud kan een gemeente snel inspelen op de buurtbehoefte. Budgetten voor voorzieningen en welzijn kunnen heel gericht worden ingezet omdat bekend is wat er leeft. Bovendien bevordert het, het samenwerken van verschillende disciplines binnen een gemeenten. Een vereiste om in 2022 aan de omgevingswet te voldoen.

 

WE ASK YOU ONDERSTEUNT

We ask YOU helpt bij het formulieren van de juiste vragen bij het ophalen van gerichte informatie uit buurten. Wij enquêteren op maat: digitaal, op papier en persoonlijk.

De verzamelde gegevens uit de enquête worden weergegeven in een rapportage in staaf- en cirkeldiagrammen met bijbehorende percentages. Verschillen tussen wijk en buurten kunnen hierin meegenomen worden. De resultaten zijn al dan niet gecombineerd met bestaande data; bruikbaar voor het opstellen van beleid (ruimtelijke ordening, sociaal) en als basis voor planologie/stedenbouw.

Hoe bereik jij inwoners?

Blog 2

Je wilt graag de mening van inwoners. Hoe bereik je vervolgens de inwoners?
Het begint natuurlijk met een goede vragenlijst (zie blog: hoe betrek jij inwoners bij jouw beleid?) die online is in te vullen. Er zijn verschillende manieren om ervoor te zorgen dat inwoners ook daadwerkelijk de vragenlijst invullen: vindbaarheid, herkenbaarheid, inzet social media, enz.

De buurt in gaan

Een andere zeer effectieve manier, naast het online invullen is de buurt in gaan om inwoners persoonlijk vragen te gaan stellen. Onze ervaring is dat mensen dit helemaal niet vervelend vinden, ze beantwoorden graag vragen over hun leefomgeving. Je bereikt hiermee juist de mensen die niet zo van de online zijn: de oudere mensen, de mensen die de taal minder beheersen, de digibeten. De enquête resultaten geven een nog betere weerspiegeling van de samenleving. 

'Eigen mensen'

Het beste resultaat bereik je met ‘eigen mensen’. Daarmee wordt bedoeld dat vrijwillige buurtbewoners andere buurtbewoners gaan bevragen. Dit kan huis-aan-huis maar ook op druk bezochte plaatsen in de wijk, zoals in een buurthuis, bij de winkels, de kinderboerderij of de sportvelden.

Positief effect

Met het inzetten van ‘eigen mensen’ heb je nog een groot voordeel. Buurtbewoners komen in contact met elkaar. Ze spreken elkaar op deze manier en leren elkaar kennen. Het creëert  in bepaalde mate binding binnen de buurt. Dit kan blijvend positief uitwerken.

Workshop

Het stellen van de vragen moet wel binnen bepaalde kaders gebeuren. De antwoorden die worden gegeven moeten op dezelfde manier verkregen worden. Als wij op deze manier met vrijwilligers samen werken dan geven wij vooraf een workshop aan de enquêteurs. Wij maken afspraken hoe er geënquêteerd gaat worden, waar op gelet moet worden en we doen rollenspellen met elkaar. Juist door de rollenspellen komen zaken aan het licht die op dat moment getackeld kunnen worden en niet pas tijdens het enquêteren.

De praktijk

In Utrecht in de wijk Noordwest zijn ook vrijwilligers de wijk in gegaan. Ze hebben veel gehad aan de workshop van We ask YOU. “Er komt toch meer bij kijken dan ik had ingeschat” was een opmerking van een deelnemer. Een andere gaf als feedback dat er zaken langs kwamen waar hij niet bij stil had gestaan. Na het enquêteren ontvingen we nog spontaan een mail van een enquêteur: “Ik heb gister overigens geënquêteerd bij de bakker. Helaas ging dat minder vlot dan dat ik had verwacht. Laat ik het zo zeggen dat het een hele gezellige buurt is. Veel mensen vroegen me binnen haha. :)”

Hoe betrek jij inwoners bij jouw beleid?

Blog 1

Eigenlijk is dat helemaal niet zo ingewikkeld. Vraag gewoon wat ze vinden!

Hoe doe je dat dan?

Daarvoor heb ik een aantal tips, waar je rekening mee moet houden. Als je dat doet verhoog je de kans dat inwoners hun mening willen geven of dat ze willen aangeven wat zij graag willen.

 

Welke informatie heb je nodig?

Op verschillende momenten kun je inwoners bij je beleid betrekken. Helemaal aan het begin om een bepaalde richting in te slaan. Of aan het einde als ze heel concreet voor iets kunnen kiezen, bijv. de plek waar de ondergrondse containers moeten komen. Ook tijdens een bewonersavond kunnen keuzes worden voorgelegd. Denk na over welke informatie jij nodig hebt van de inwoners. Welke ruimte is er en waar zit die ruimte om inwoners een stem te geven? Is dit aan het begin, ergens in het midden of aan het eind van het proces?

 

Weet wat je wilt vragen

Vraag alleen om die informatie die je echt nodig hebt. Ga bij elke vraag na wat het doel is. Welke informatie wil je ophalen?

 

Denk na over de antwoordmogelijkheden

Besef dat de antwoordmogelijkheden die een inwoner bij een vraag krijgt, een verwachting schept. Houd dus rekening met de kaders! Kies alleen voor die antwoordmogelijkheden die toepasbaar zijn binnen je beleid. Als inwoners de vrijheid krijgen om aan te geven wat ze in het park willen en ze geven massaal aan dat ze een zwembad willen dan heb jij nog niet de informatie die je wilt en de inwoners voelen zich niet gehoord.

 

Welke inwoners vraag je

Welke mening heb je nodig om te komen tot een gedragen plan? Is dat de mening van alle inwoners van de stad of gaat het om een bepaalde wijk of een paar straten. Weet dat hoe dichter het onderwerp bij huis ligt, hoe meer inwoners bereid zijn hun mening te geven.

 

Wie zijn de inwoners

Zijn ze oud/jong? Hebben ze gestudeerd? Hebben ze kinderen? Spreken ze Nederlands? Stel de vragen zo op zodat ze voor iedereen begrijpelijk zijn. Als het makkelijk en snel in te vullen is, dan is de bereidheid groter om je mening te geven.

 

Zorg voor een terugkoppeling

Inwoners hebben de tijd vrij gemaakt om mee te denken over een bepaald onderwerp. Zij zijn benieuwd naar de resultaten en wat daarmee wordt gedaan. Deel de resultaten met hen. Het is fijn als ze van te voren al weten wanneer de terugkoppeling gaat plaatsvinden.

­